VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY – Home AZ, s.r.o. – Home-AZ.com

Home AZ, sr.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika
IČO: 52 235 041
DIČ: 212 098 6494
IČ DPH: SK2120986494

Adresa predajne a kancelárie:
Home AZ, s.r.o.
Ružová dolina 16648/8
821 09 Bratislava
Slovenská Republika

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Home AZ, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO 52 235 041 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.home-az.com

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.home-az.com medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.4 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu www.home-az.com, a ktorej kúpený tovar alebo vecné plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby. Objednávky prijímame aj telefonicky alebo písomne a v týchto tiež uvádzajte všetky vyššie uvedené náležitosti.

2. Objednávka a kúpna zmluva
2.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Kompletnú a úplnú objednávku prijatú elektronicky, Vám aj elektronicky bezodkladne potvrdíme.

2.2 Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.4 Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, a to formuláciou „Som oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu“ uvedenou pri vytváraní objednávky.

3. Storno objednávky
3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania už potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– v prípade objednávky na dobierku, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich dní.

4. Cenové podmienky
4.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

4.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 5. týchto VOP

4.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR, USD

5. Poštovné a balné
5.1 Home AZ, s.r.o. si balné neúčtuje.

5.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav.

5.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

5.4 Ponúkame poštovné do všetkých krajín Európskej Únie

6. Podmienky a možnosť platby za tovar
6.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Home AZ, s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií. V prípade platby prevodom, získava kupujúci extra zľavu v hodnote 1 Euro.

6.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

6.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

6.4 Platobnou kartou cez e-shop home-az.com

6.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

7. Dodacie podmienky
7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

7.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Home AZ, s.r.o. po vzájomnej dohode.

7.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

7.6 Tovar dodávame do všetkých krajín Európskej Únie.

8. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
8.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Home AZ. s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

8.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Home AZ, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

8.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Home AZ, s.r.o.
Ružová dolina 16648/8
821 09 Bratislava

Tel: 0944 154 982

9. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
9.1 Spoločnosť Home AZ, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.home-az.com sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

9.2 Spoločnosť Home AZ, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

9.3 Spoločnosť Home AZ, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných dát
10.1 Spoločnosť Home AZ, s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

10.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

10.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V prípade zistenia hackerskeho útoku Vás budeme informovať o úniku Vašich dát.